Contact - afhalen en verzenden

Wij zijn een groothandel en leveren  materialen aan particulieren en plaatsers.

Goederen kunnen worden geleverd over het ganse land of kunnen afgehaald worden.

 In de Huzaarstraat 1 te 3321 te Outgaarden.Wij zijn gelegen op 5 min van autosnelweg.

OPENINGSUREN :  Maandag -Vrijdag van 9u tot 18u  

                                  GESLOTEN OP WOENSDAGMIDDAG VAN 12U TOT 13U

                                  Zaterdag van 9 tot 12 u

Zon en feestdagen gesloten

U kan ons ook bereiken op het volgende nummer : 016/438602

 

 

 

Vernieuwen
-Algemene voorwaarden
1. Goederen worden enkel geleverd op de stoep of op goed doorgangbare wegen of doorgangen, dit wil zeggen minstens een doorgang
van 4M breed en goede losplaats. Er worden geen materialen over muren, poorten, hagen, afsluitingen of andere hindernissen geleverd.
2. Betonproducten en gelakte materialen kunnen niet worden teruggenomen. Speciaal bestelde goederen of goederen die speciaal bij de
fabrikant dienen gemaakt te worden, kunnen niet geannuleerd worden.
3. Verzonden goederen dienen bij teruggave in dezelfde ongeopende verpakking terug gestuurd worden op eigen kosten.
4. Het bedrag van deze factuur is contant betaalbaar bij levering of afhaling, indien niet voorafgaand betaald, behoudens wanneer er een
andere geschreven overeenkomst terzake tussen partijen werd getroffen.
5. Onze offertes zijn niet bindend en mits onverkocht.De leveringstermijnen zijn niet bindend en worden enkel ter aanduiding gegeven en
kunnen in geen geval aanleiding geven tot annulering van de bestelling of welke schadevergoeding dan ook. De bestekken en prijsoffertes
zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, onafhankelijk van de
wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de
acht dagen nadat hij van de prijswijziging is op de hoogte gebracht de overeenkomst op te zeggen. Prijsoffertes zijn tot maximum 7 dagen
na datum geldig en kunnen ten alle tijden eenzijdig gewijzigd worden tot op het moment van aanvaarding door de klant. Prijzen worden
steeds exclusief btw vermeld. Volgend op de aanvaarding door de klant zal de verkoper de overeenkomst schriftelijk confirmeren. De
overeenkomst kan enkel gewijzigd worden mits schriftelijke overeenkomst tussen de verkoper en de klant. Niettegenstaande vernoemd
principe zal de verkoper ten alle tijden de prijzen eenzijdig kunnen aanpassen in functie van substantiële wijziging van de grondstofprijzen
of andere kosten met betrekking tot uitvoering van de werken.
6. Klachten dienen te geschieden binnen de zeven dagen na levering van de goederen of diensten, voor wat de gebreken in deze goederen
of diensten betreft en binnen de acht dagen na datum van deze factuur, voor wat de inhoud van de factuur betreft.
7. De goederen reizen steeds voor rekening en op risico van de koper.
8. Onze waarborg , in geval van gebrekkig materiaal of constructie, verplicht ons enkel de als gebrekkige erkende stukken kosteloos te
vervangen. Geen enkele schadevergoeding kan ons in dergelijke gevallen worden geëist. De gebrekkige stukken moeten ons voor controle,
worden toegezonden.
9. Indien het bedrag van deze factuur niet volledig werd vereffend binnen de 15 dagen na de factuurdatum, zal er van rechtswege en
zonder ingebrekestelling, door het enkel feit van de niet betaling een intrest van 1% per maand aangerekend worden op het nog
verschuldigd saldo.
10. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat, indien deze factuur 15 dagen na factuurdatum niet werd voldaan, het factuurbedrag van
rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding, zal verhoogd worden met 10% dit bij toepassing
van art. 1152 van het burgerlijk wetboek. Partijen gaan er uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze bij
afwijking van art. 1231 van het burgerlijk wetboek, niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn.
De betreffende vergoeding wordt als een billijke schadevergoeding erkend. De verschuldigde vergoeding zal in geen geval minder dan
250,00€ mogen bedragen.
10A In geval van annulering van de overeenkomst is de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10%
van de waarde van de bestelling. Met een minimum van 250€ en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de verkoper
om een hogere schadevergoeding te eisen.
11. Zolang de geleverde materialen niet werden betaald, blijven ze eigendom van de verkoper. De overdracht van eigendom van de
goederen door de verkoper geleverd, geschiedt slechts bij algehele en volledige betaling van deze goederen. Het risico voor verlies of
diefstal daarentegen gaat over op de klant van zodra de koop overeenkomst is gesloten. Het is de klant verboden de geleverde en/of nog
te goederen in pand te geven aan derden, te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, leveren zolang hij niet aan al zijn
verplichtingen ten aanzien van de verkoper heeft voldaan. Op de eerste aanmaning dienen de goederen terug bezorgd te worden. De
verkoper behoudt zich het recht voor het voorrecht van onbetaalde verkoper op de door de verkoper verkochte goederen te doen gelden
ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten. De risico overdracht vindt plaats op het
ogenblik van de levering van de materialen.
12. De verkoper kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. De
verkoper kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn
van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De
aansprakelijkheid van de verkoper zal ten alle tijden beperkt blijven tot de som van de werken zoals vermeld in de overeenkomst.
12A. 7. De waarborg, indien deze is bepaald, is in elk geval beperkt tot een termijn van 7 dagen vanaf de leveringsdatum en kan nooit
verder gaan dan tot eenvoudige vervanging van de als gebrekkig erkende waren, bij uitsluiting van elke andere tussenkomst en dit in
afwijking van het art.1644 B.W. Gelijk welke andere schadevergoeding is uitgesloten. Vallen niet onder de waarborg en kunnen geen
aanleiding geven tot klachten: haarscheurtjes, windbarstjes, kalkuitslag en/of kleurschakeringen die eigen zijn aan de betonproducten.
Klachten over zichtbare gebreken, die kunnen vastgesteld worden bij de aflevering, moeten schriftelijk ingediend worden binnen de zeven
dagen na ontvangst van de goederen vóór hun plaatsing. Verborgen, onzichtbare fouten, die bij de levering onmogelijk konden worden
vastgesteld, zijn niet meer ontvankelijk indien de klacht wordt ingediend later dan zeven dagen na de levering.
13. Elke betwisting in verband met de uitvoering van de koopovereenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken
van het arrondissement Leuven.Het opmaken of afgeven van wissels doet geen afbreuk aan deze bevoegdheid.
14. Het aanvaarden van deze factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden, zowel deze als bijzondere en
hebben voorrang op deze van de koper.
15. We houden nooit rekening met de algemene koopvoorwaarden van de koper. Deze koopvoorwaarden zijn van nul en generlei waarde,
zolang ze niet uitdrukkelijk door ons goedgekeurd worden.
16. Betaling, zelfs gedeeltelijke, van deze factuur geldt als ontvangstbewijs van de vermelde goederen. Bij niet-betaling behoudt de
verkoper zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
17. Paletten zullen aangerekend worden, dit met een bedrag van 20€ per pallet en dit vanaf 21/10/2022
18. Geplaatste bestellingen kunnen enkel aangetekend geannuleerd worden binnen de 3 dagen, anders zullen kosten aangerekend
worden ten bedrage van 15% van de totale aankoopprijs van bestelling. Mails en dergelijke kunnen niet aanvaard worden.
19.Bestellingen dienen afgehaald te worden binnen de veertien dagen na bestelling. Bij niet tijdige afname of weigering tot afname van de
goederen, wordt er de klant een stallingskost aangerekend van 1,5€ per dag bij laattijdige afname. Van zodra de materialen hi er ter
beschikking staan, zal een factuur opgesteld worden van de bestelde materialen, ook al worden ze niet onmiddellijk afgehaald, zal de
betaaltermijn dienen gerespecteerd worden.
De directie(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2018 - 2024 Betonboerke | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel